Socis i entitats col·laboradores

Socis

Qualsevol persona física que vulgui associar-se a títol individual al CERCLE D’ECONOMIA DE MENORCA, haurà d’omplir els impresos adjunts:

El primer incorpora les dades personals i professionals del sol·licitant, el qual haurà de requerir l’aval de dos socis del CERCLE.
El segon fa referència a la autorització de cessió de dades personals al CERCLE.

Un cop omplerts els impresos hauran d’escanejar-se i enviar-se digitalment per mail al correu electrònic del CERCLE: info@cercleeconomiamenorca.org

La quota anual de soci és de 150 €, que es cobra semestralment (75€ + 75€)

Totes las peticions d’ ingrés per ser soci, han de ser ratificades per la Junta Directiva del CERCLE.

Entitats col·laboradores

Qualsevol Empresa o Entitat que vulgui adherir-se al CERCLE en aquesta modalitat haurà d’omplir els impresos següents:

En el primer full constaran les dades de l’ Entitat, el seu representant i les de les persones (fins a 3) que designi l’ entitat per rebre comunicacions del CERCLE i ser convidades als actes que s’organitzin en exclusiva per a socis.
El segon full , de cessió de dades personals ha de ser complimentat per el representant de la empresa/entitat i per les persones designades.

Un cop omplerts els impresos hauran d’escanejar-se i enviar-se digitalment per mail al correu electrònic del CERCLE: info@cercleeconomiamenorca.org

La petició es completarà amb l’ingrés en el compte corrent del Cercle d’Economia a La Caixa (2100 0055 51 0200725981), de la quota anual aportada per l’Entitat Col·laboradora, l’import del qual és voluntari, d’acord amb el potencial econòmic de l’empresa/entitat sol·licitant.

Totes las peticions d’ingrés per ser Entitat Col·laboradora, han de ser ratificades per la Junta Directiva del CERCLE

ENTITATS COL·LABORADORES